HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LÃNH THAM GIA TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ NĂM HỌC 2020- 2021