HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LÃNH THAM GIA TẬP HUẤN MÔN VÕ CỔ TRUYỀN NĂM HỌC 2020- 2021